• 15 000 artiklar Över 11 000 artiklar i lager
  • Utleverans samma dag Webborder 30min innan stängning skickas samma dag
  • Lager Vi samarbetar med ledande tillverkare
Guide att välja rätt lager

Guide för rullager

Lager är avgörande komponenter inom maskiner och mekaniska system som möjliggör rotation mellan rörliga delar. Deras primära syfte är att minska friktionen mellan rörliga delar och därigenom öka effektiviteten och livslängden för maskiner och utrustning. 
På Internordic erbjuder vi förutom Rullager, även lager & produkter som: Spårkullager, Nållager, Lagerenheter, Delbara lagerhus, Svängkranslager, Frihjul, Låsmuttrar, Glidlager, Ledlager & Länkhuvud, och Gaffel- & Vinkellänkar. 

Innehåll

Kunskap

Internglapp (C0, C2, C3, C4): Betecknar utrymmet mellan rullkroppar och lagerbanorna när lagret inte är monterat eller belastat.

Belastning: Typ och mängd av belastning som lagret kommer att utsättas för.

Tippmoment: Eventuella moment eller vridningseffekter under användning.

Brytpåkänningar: Potentiella chockbelastningar som lagret kan utsättas för.

Miljö/temperatur/typ av föroreningar: Omgivningsmiljön, inklusive temperatur och typ av föroreningar, kan påverka lagrets prestanda. 

Varvtal: Maximal hastighet som lagret förväntas rotera vid under användning.

Typ av lager: Välj ditt lager beroende på applikationens krav på hastighet, belastning och rörelsefrihet.

Tätning: Valet av rätt tätning är viktigt för att skydda lagret mot föroreningar och smörjmedelsläckage.

Smörjning: Korrekt smörjning är avgörande för att minimera friktion och slitage samt för att förlänga lagrets livslängd.

Internglapp

Först och främst krävs det att lista ut de mått som passar bäst för dina behov. Det interna glappet gör det möjligt att anpassa lagrets prestanda efter specifika krav och förhållanden i olika tillämpningar.

Inom kullager används "C" för att beteckna interna radiala glapp, vilket är utrymmet mellan rullkroppar och lagerbanorna när lagret inte är belastat. Varje bokstav representerar en nivå av intern glapp:

C0: Detta är standardglappet för de flesta lager. Det innebär att glappet är normalt, vilket är lämpligt för de flesta allmänna tillämpningar.

C2: är ett mindre glapp än C0. Det innebär att lagret har ett mindre internt glapp än standard. C2-lager används när högre precision krävs, vanligtvis i applikationer med höga hastigheter där minskad friktion är viktigt.

C3: är ett större glapp än C0.  C3-lager används vanligtvis i applikationer där det finns termisk expansion och krympning, eller i situationer där det krävs mer flexibilitet på grund av toleransvariationer.

C4: är ett ännu större glapp än C3. C4-lager används vanligtvis i applikationer med höga temperaturer eller extrema arbetsförhållanden där det finns stor risk för termisk expansion och krympning.

miljobild
miljobild

Belastning:

Inom lager-teknologi är belastning en kritisk faktor som påverkar lagrets prestanda och livslängd. Belastning kan delas in i två huvudkategorier: radiala och axiella belastningar.

Radial belastning: Det är den kraft som verkar vinkelrätt mot axeln på lagret. Radial belastning orsakar deformering av lagerbanorna och rullarna och är vanligt förekommande i applikationer där lasten är inriktad mot lagrets centrum.

Axiell belastning: Det är den kraft som verkar längs axeln på lagret. Axiell belastning orsakar tryck längs axeln och är vanligt förekommande i applikationer där lasten är inriktad längs lageraxeln.

För höga belastningar kan man behöva använda förstärkta eller specialdesignade lager som kan hantera den ökade belastningen utan att kompromissa med prestanda eller livslängd.

Tippmoment:

När du väljer lager är det viktigt att beakta tippmomentet, även känt som vridmomentet, vilket är den kraft som appliceras för att rotera eller tippa lagret. Detta moment kan vara avgörande för att säkerställa att lagret fungerar effektivt och hållbart under användning.

Tippmoment är något som går hand i hand med lagerglappet och belastning. Att välja rätt typ och storlek på lager är väsentligt för att matcha de förväntade tippmomenten. Det är också viktigt att ta hänsyn till eventuella belastningar som kan leda till ökat tippmoment över tiden.

miljobild
miljobild

Tryckpåkänningar:

Inom lager är tryckpåkänningar en viktig faktor som påverkar prestanda och livslängd för lagret. Tryckpåkänningar kan uppstå när kraft appliceras på lagrets ytor, vilket kan leda till deformation eller skador om lagret inte är korrekt dimensionerat för att hantera dessa belastningar. För att välja rätt lager är det viktigt att överväga de förväntade tryckpåkänningarna och se till att lagret har tillräcklig kapacitet och robusthet för att klara av dessa belastningar.

Statisk tryckpåkänning: Det är den kraft som verkar på lagret när det är i stillastående eller när belastningen är konstant under en längre tid. Statisk tryckpåkänning kan leda till deformation av lagerbanor och rullkroppar om lagret inte är utformat för att klara av den belastningen.

Dynamisk tryckpåkänning: Det är den kraft som uppstår när lagret utsätts för rörelse eller förändrade belastningsförhållanden. Dynamisk tryckpåkänning kan vara särskilt utmanande för lager eftersom det kan leda till ökad friktion, slitage och överhettning om lagret inte är korrekt utformat för att hantera dessa dynamiska belastningar.

Miljö:

Miljöfaktorer såsom temperaturvariationer och förekomsten av föroreningar spelar en betydande roll för lagrets prestanda och livslängd.

Temperaturförändringar kan påverka lagrets smörjning och material, vilket i sin tur kan påverka dess rotationsförmåga och slitstyrka. Extrema temperaturer, vare sig det är extrem kyla eller värme, kan förändra lagrets toleranser och geometri, vilket kan leda till ökad friktion och för tidigt slitage.

Typen av föroreningar i den omgivande miljön kan ha en negativ inverkan på lagret. Partiklar som damm, smuts, vatten och kemikalier kan tränga in i lagret och störa dess smörjfilm eller orsaka korrosion på lagringskomponenterna.

För att hantera dessa miljörelaterade utmaningar är det viktigt att välja lager som är specifikt utformade för att hantera de förhållanden som råder i den specifika applikationen.

miljobild
utbildning

Varvtal:

Varvtalsfaktorer, såsom hastighetsvariationer och driftsförhållanden, spelar en avgörande roll för lagrets prestanda och livslängd.

När rotationshastigheten varierar kan det påverka smörjningen inom lagret samt de material som används i dess konstruktion. Dessa faktorer kan i sin tur påverka lagrets förmåga att hantera belastning och slitstyrka på ett effektivt sätt.

Maximal hastighet, eller varvtal, är den högsta rotationshastigheten som ett lager förväntas rotera vid under användning. Att beakta den maximala hastigheten är av yttersta vikt eftersom överskridande av denna gräns kan resultera i allvarliga skador på lagret och dess omgivning. Det är därför viktigt att välja ett rullager som är konstruerat och dimensionerat för att klara av de specifika rotationshastigheter som krävs i den aktuella applikationen.

Olika lagertyper:

Vi erbjuder ett brett sortiment av lager som uppfyller de högsta industriella standarderna och de olika krav som ställs.

I vårt produktutbud finns en stor variation av lager från noggrant utvalda tillverkare. Genom vår kunskap och erfarenhet av kullager och rullager garanterar vi högkvalitativa lösningar för våra kunders verksamheter och de olika behov som finns.

Spårkullager

Spårkullager är robusta, mångsidiga och tystgående. Spårkullager kan arbeta vid höga varvtal och klarar förutom radiell last även en viss axialbelastning samt är lätta att montera.

Sfäriska lager

Sfäriska lager är byggda för att klara snedställning och lämpar sig därmed för mer krävande applikationer. Val av lager med kulor eller rullar beror på en mängd olika faktorer såsom hastighet och belastning. Vissa typer finns med tätningar för att säkerställa förlängd drifttid.

Vinkelkontakt och Axialkullager

Vinkelkontaktkullager är konstruerade för kombinerade laster samtidigt som de har hög precision och klarar höga varvtal. Axialkullagers konstruktion medför att de endast är anpassade för axiell belastning.

Koniska och Cylindriska rullager

Både koniska och cylindriska rullager klarar höga belastningar för krävande applikationer. Koniska rullager används med fördel när man har stora kombinerade laster, både radiella och axiella. Cylindriska rullager är konstruerade för stora radiella laster med hög noggrannhet.

Nållager

Nållager används oftast för att ta upp höga laster samt vid begränsade utrymmen. I vårt sortiment av nållager hittar du bland annat nållager, kamrullar, löprullar och stödrullar.

Lagerenheter

Lagerenheter består av att lagerhus med sfäriskt lagerläge och ett spårkullager med en motsvarande sfärisk ytterdiameter. Lagret får därmed en självinställande förmåga och kan kompensera för eventuella uppriktningsfel av axeln. Husen är tillverkade i gjutjärn, stålplåt, zinklegering, komposit eller rostfritt material. Insatslagren är normalt i kromstål men kan levereras i rostfritt stål. Finns enligt europeisk standard E.

Delbara lagerhus

Delbara lagerhus typ SNC skiljer sig från lagerenheter då husen är delbara med ett lock och en underdel som medger snabb montering och demontering. Man monterar också ett sfäriskt kul- eller rullager i huset som ger en mycket hög bärförmåga, speciellt med rullager.

Svängkranslager

Internordic levererar premium-svängkransar från vår tillverkare TGB. Vi har vanliga svängkransar med utvändig, invändig kugg eller helt utan kugg. Övrigt i vårt svängkransortiment har vi svängkransar med snäckskruv.

Frihjul

Med kompakt och utrymmesbesparande design är frihjul en helhetslösning som fungerar både som lagring och frihjul. Konstruktion med backspärrfunktion har ett brett användningsområde, typiska applikationer är då du eftersträver backspärr, frihjulsfunktion eller indexeringsfrihjul. Med ett nominellt värde av vridmoment till 325 Nm klarar frihjul tuffa applikationer där stora krav ställs på låseffekt.

Låsmuttrar

Internordic marknadsför och säljer SFERO och PISCETTAS låsmuttrar och brickor på den svenska marknaden.

Glidlager

Glidlager och bussningar används som styrning och stöd mellan två ytor exempelvis mellan en axel och ett lagerhus. Fördelen med glidlager och bussningar är att de tål mycket höga belastningar och är tåliga mot stötar och vibrationer och har oftast små inbyggnadsmått.

Ledlager och Länkhuvud

Ledlager och Länkhuvud är standardiserade lager som är särskilt lämpliga i applikationer där det förekommer pendel- och krängningsrörelser med relativt låga varvtal. Tack vare självinställande förmåga som tillåter inställningsrörelser i olika riktningar är de lämpliga där snedinställningsmöjlighet krävs.

Gaffellänkar och Vinkellänkar

Våra gaffellänkar och vinkellänkar finns i flera olika utföranden. Typiska applikationer för gaffellänkar är pneumatikcylindrar, gascylindrar och länksystem. För Vinkellänkar är det exempelvis gasfjädrar, gascylindrar, vajerreglage, snabbkopplingar, fordonsstyrkablar, hydraulcylindrar, entreprenadmaskiner och jordbruksmaskiner.

Tätning:

Rätt radialtätning och axialtätning är av avgörande betydelse för lagrets funktion och livslängd. Deras huvudsakliga uppgift är att skydda lagrets interna komponenter från att partiklar, vätskor och andra externa föroreningar tränger in. Genom att effektivt förhindra inträngande av dessa föroreningar, spelar tätningar en nyckelroll i att upprätthålla lagrets prestanda och förhindra skador på dess kritiska komponenter.

En väl fungerande tätning bidrar också till att förhindra förlust av smörjmedel, vilket är av avgörande betydelse för lagrets långsiktiga prestanda. Smörjmedlet fungerar som en skyddande barriär mellan rullningsytorna och minskar friktionen mellan dem. Genom att hålla smörjfilmen intakt och förhindra förlust av smörjmedel, hjälper tätningar till att minska friktionen och förlänga lagrets livslängd.

På Internordic hittar du ett brett utbud av axial- och radialtätningar, missa inte heller vårt övriga utbud av tätningar, b.la. o-ringar och hydrauliktätningar.

Miljobild

Smörjning:

När du väljer smörjmedel för dina lager är det viktigt att förstå specifika behov och förhållanden för din applikation. Beroende på faktorer som belastning, hastighet och arbetsmiljö kan olika smörjmedel vara mer lämpliga än andra. Oljor, fett och torrsmörjning är vanliga alternativ som kan användas baserat på deras egenskaper och hur de påverkar lagrets prestanda.

Att investera i högkvalitativa smörjmedel från pålitliga tillverkare är viktigt för att säkerställa att dina lager får den bästa möjliga skyddet och prestandan. Genom att välja rätt smörjmedel som är kompatibelt med lagrets material och arbetsmiljö kan du undvika onödiga slitage och förlänga livslängden på dina lager.

Våra smörjmedel finns tillgängliga från 400g patroner, till 50kg tunnor.

Har du frågor?
Fredrik SäljareFredrik Scholander

Säljare & produktansvarig 

Linjära produkter

075-24 24 971

Skicka e-post Skicka e-post

Kundsupport hjälper dig

Vår kundsupport svarar på alla typer av frågor via telefon eller e-post.

phone 075-24 24 956

Skicka e-post Skicka e-post